Civilinės saugos mokymai

Ieškote kokybiškų krizių valdymo ir (ar) civilinės saugos mokymų darbuotojams? Norite užduoti klausimus ir išgirsti atsakymus?

Siūlome būtent tai ko ieškote! Siūlome kokybiškus ir realius civilinės saugos mokymus darbuotojams darbo vietoje!

 

Visi darbuotojai kasmet turi būti mokomi civilinės saugos:

 • Ūkio subjektų, įstaigų vadovai turi organizuoti savo vadovaujamos įstaigos, ūkio subjekto darbuotojų civilinės saugos mokymą ( LR Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 14 str. 4 d. 2 p. )
 • Savivaldybės administracijos direktorius turi organizuoti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymą (LR Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 13 str. 1 d. 12 p. );
 • Ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos turi organizuoti savo vadovaujamos institucijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų krizių valdymo ir civilinės saugos mokymą (LR Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 11 str. 3 d. 3 p. ).

Civilinės saugos mokymai

Valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymas darbo vietoje pagal tipines civilinės saugos mokymo programas:

 • Jums reikės pasirinkti pageidaujamą mokymo temą iš tipinėje civilinės saugos mokymo programoje numatytų temų. Jūs galite pasirinkti ir kitokią, Jums aktualią temą ar jų derinį.
 • Mokymas vyks Jūsų organizacijoje Jums patogiu laiku.
 • Mokymas gali vykti ir mažose grupėse, ir didelėje auditorijoje.
 • Mokymo trukmė – 2 akademinės valandos. Jūsų pageidavimu, mokymas gali trukti ilgiau.
 • Bus parengtas protokolas.
 • Mokymus vykdys lektorė, turinti 14 metų civilinės saugos mokymo patirtį;
 • Mokymo kursų kaina derinama individualiai. Ji priklauso nuo mokymo trukmės (neatsižvelgiama į mokymo dalyvių skaičių) bei specifinių reikalavimų kursų turiniui.
 • Susisiekite el. paštu: info@civsauga.ltarba skambinkite telefonu: (8-666) 12105.

Siūlome profesionalų ir kokybišką civilinės saugos mokymą, diskusijas, atsakymus į aktualius klausimus, gyvą bendravimą. 

Jūsų pageidavimu mokymų metu aptarsime ir jūsų įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą bei savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane Jums numatytas užduotis.

 

Civilinės saugos mokymo paskirtis – mokyti ir rengti visuomenę, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms,  skatinti visuomenės pasitikėjimą civilinės saugos sistemos veikla bei stiprinti civilinės saugos sistemos parengtį Lietuvos Respublikoje.

Civilinės saugos mokymo tvarka yra nustatyta LR Vyriausybės 2010-06-07 nutarimu Nr. 718. Joje numatyta, kad ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių administracijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymas organizuojamas jų darbo vietose.

Civilinės saugos mokymą darbo vietose sudaro:

 • darbuotojų mokymas vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintomis tipinėmis civilinės saugos mokymo programomis;
 • mokymasis veikti vadovaujantis savo institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto ekstremaliųjų situacijų valdymo planu;
 • darbuotojų mokymasis veikti vadovaujantis savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, jeigu ūkio subjektas, kita įstaiga turi vykdyti jame nurodytus civilinės saugos uždavinius;

Darbuotojų civilinės saugos mokymui pagal pasirinktą temą (-as) kasmet turi būti skiriamos ne mažiau kaip 2 akademinės valandos. Atsižvelgiant į aktualijas ar institucijos, įstaigos specifiką, galima pasirinkti kitas civilinės saugos temas ir (ar) ilginti numatytą mokymo trukmę

 

Valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymas darbo vietoje pagal tipines civilinės saugos mokymo programas. Mokymo temos:

 • Civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principai ir teisiniai pagrindai, 2 val.
 • Ministerijų, kitų valstybės institucijų, įstaigų kompetencija, gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje, 2 val.
 • Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai, 1 val.
 • Gyventojų evakavimo organizavimas, 2 val.
  Gamtinio, techninio, ekologinio ir socialinio pobūdžio pavojai, jų priežastys ir galimi padariniai , 2 val.
 • Saugus elgesys ir veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, 2 val.
 • Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas, 2 val.
 • Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, 1 val.
 • Parengties ekstremaliosioms situacijoms organizavimas, 2 val.

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymai darbo vietoje pagal tipines civilinės saugos mokymo programas. Mokymo temos:

 • Civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principai ir teisiniai pagrindai, 2 val.
 • Gamtiniai, techniniai, ekologiniai ir socialiniai pavojai, jų priežastys ir galimi padariniai, 2 val.
 • Saugus elgesys ir veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, 2 val.
 • Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimas ir įgyvendinimas, 2 val.
 • Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, 2 val.
 • Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai, 2 val.
 • Gyventojų evakavimo organizavimas, 2 val.
 • Savivaldybės parengties ekstremaliosioms situacijoms organizavimas, 2 val.
 • Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas, 2 val.

Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymai darbo vietoje pagal tipines civilinės saugos mokymo programas. Mokymo temos:

 • Civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principai ir teisiniai pagrindai, 2 val.
 • Ūkio subjektų, kitų įstaigų ir gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje, 1 val.
 • Gamtiniai, techniniai, ekologiniai ir socialiniai pavojai, jų priežastys ir galimi padariniai, 2 val.
 • Saugus elgesys ir veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui ūkio subjekte, kitoje įstaigoje, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, 2 val.
 • Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų apsaugai, 1 val.
 • Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai, 2 val.
 • Gyventojų evakavimo organizavimas, 2 val.

Civilinės saugos mokymai – kursai žmonėms, kuriems rūpi.

Siūlome gyvą, realų ir kokybišką mokymą!

Domina mūsų civilinės saugos kursai? Kreipkites!