Ekstremalios situacijos

ekstremali situacija

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą. Ekstremalioji situacija tai yra tam tikra teisinė padėtis, kuri įsigalioja tik po sprendimo ją paskelbti.

Ne kiekvienas ekstremalusis įvykis sukelia ekstremaliąją situaciją. Jeigu ekstremaliojo įvykio neigiamas poveikis (padariniai) išplito už įvykio ribų ir situacija atitinka bent vieną ekstremaliųjų situacijų skelbimo sąlygų, paveiktoje teritorijoje gali būti skelbiama ekstremalioji situacija.

Lietuvoje ekstremaliosios situacijos skirstomos į du lygius – savivaldybės ir valstybės.

Savivaldybės lygio ekstremalioji situacija, kai ekstremaliojo įvykio padariniai atitinka Vyriausybės nustatytus ekstremaliojo įvykio kriterijus arba pagrįstai prognozuojama, kad atitiks šiuos kriterijus vienos savivaldybės teritorijoje, ir kai susidariusios ekstremaliosios situacijos padariniai šalinami savivaldybėje esančiomis civilinės saugos pajėgomis ar naudojant savivaldybėje turimus materialinius išteklius arba valstybės rezervą.

 Valstybės lygio – ekstremalioji situacija Lietuvos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje arba ekstremalioji situacija, kai ekstremaliojo įvykio padariniai atitinka Vyriausybės nustatytus ekstremaliojo įvykio kriterijus dviejose ar daugiau savivaldybių teritorijų, arba kai paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija trunka ilgiau kaip vienus metus, arba kai jos padariniams šalinti reikalingi materialiniai ištekliai teikiami iš kitų savivaldybių ar pasitelkiamos kitose savivaldybėse esančios civilinės saugos pajėgos.

Ekstremaliosios situacijos paskelbimas yra būtina sąlyga, kad civilinės saugos sistema galėtų veikti visa apimtimi. Ekstremaliosios situacijos paskelbimas sudaro galimybę pasitelkti ekstremaliosios situacijos valdymui reikalingus papildomus išteklius, priimti svarbius sprendimus dėl gyventojų apsaugos organizavimo.

Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimas ir atšaukimas:

 • Gaunama informacija apie situaciją ir grėsmes iš įvykio vietos.
 • Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, nustatęs, kad įvykis atitinka bent vieną Vyriausybės nustatytą ekstremaliojo įvykio kriterijų ir dėl šio nustatyto ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis gali sukelti ar sukelia didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų būtiniausioms gyvenimo (veiklos)  sąlygoms, turtui, aplinkai, gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimui, viešajai tvarkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą, turtinę ar kitą žalą, teikia savivaldybės merui pasiūlymą skelbti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje savivaldybės teritorijoje arba jos dalyje ir skirti savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą.
 • Meras priima potvarkį, kuriuo skelbia toje savivaldybėje ar jos dalyje savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, o kai situacija normalizuojasi ir išnyksta aukščiau paminėtos ekstremaliosios situacijos sąlygos, skelbia potvarkį kuriuo atšaukia ekstremaliąją situaciją.

 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimas ir atšaukimas:

 • Nacionalinis krizių valdymo centras, gavęs informaciją apie gresiančios ar susidariusios valstybės lygio ekstremaliosios situacijos pobūdį ir mastą, vertina, ar įvykis atitinka Vyriausybės nustatytus ekstremaliųjų įvykių kriterijus ir nusprendžia, ar būtina teikti Vyriausybei pasiūlymą skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir skirti valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą.
 • Nacionalinis krizių valdymo centras, nusprendęs, kad reikia siūlyti Vyriausybei skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, pateikia atsakingam ministrui susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją pagrindžiančią informaciją ir pasiūlymą dėl valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo skyrimo. Pasiūlymą Vyriausybei teikia atsakingas ministras.
 • Vyriausybė nutarimu skelbia valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir paskiria valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą.
 • Operacijų vadovas informuoja Nacionalinį krizių valdymo centrą apie išnykusią grėsmę; Nacionalinis krizių valdymo centras  teikia Vyriausybei, vertinančiai valstybės lygio ekstremaliosios situacijos galiojimo poreikį, pasiūlymą atšaukti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.
 • Valstybės lygio ekstremalioji situacija atšaukiama Vyriausybės nutarimu.

Kuo įvykiai skiriasi nuo ekstremaliųjų įvykių?

Įvykiai – tai gamtiniai arba dėl neatsargios ar neatsakingos žmogaus veiklos kylantys techniniai, ekologiniai ar socialiniai įvykiai, keliantys pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

Kasmet Lietuvoje lyja apie 20000 įvykių. Įvykiai kyla dėl  tyčinės ar netyčinės žmogaus veiklos arba dėl gamtos reiškinių. 

Gamtiniai įvykiai: 

 • Potvynis, poplūdis;
 • Audra (lietus, griaustinis, žaibas, kruša);
 • Snygis, pūga, šlapdriba, lijundra, plikledis;
 • Vėjai, viesulas;
 • Ekstremalios temperatūros (staigios, ilgai trunkančios: karštis, šaltis);
 • Pavojingos užkrečiamos ligos;
 • Gyvūnų užkrečiamos ligos;
 • Augalų ligos, parazitų antplūdžiai;
 • Žemės drebėjimas;
 • Nuošliaužos, kranto erozija, sufoziniai reiškiniai;
 • Gaisras (miško, pievos, mieste, miško-miesto sandūroje);
 • Sniego lavinos, cunamis, vulkanų išsiveržimai (Lietuvoje neaktualūs)

Žmogaus sukelti įvykiai ( dėl klaidos, veiklos ar neveikimo): 

 • Pastatų griuvimai;
 • Komunikacijų sistemų nutraukimas/gedimai;
 • Energijos tiekimo sutrikimai/gedimai;
 • Įrenginių, mechanizmų gedimai;
 • Sprogimai;
 • Gaisrai;
 • Maisto užteršimas;
 • Pavojingų medžiagų (ChBR) išsiliejimai;
 • Transporto avarijos (geležinkelio, oro, vandens, automobilių);
 • Hidrotechninių įrenginių avarijos, gedimai (užtvankos, dambos, pylimai, rezervuarai);
 • Oro, vandens, grunto užteršimas.

Žmogaus tyčia sukelti įvykiai:

 • Padegimai;
 • Bombos, sprogdinimo grėsmės;
 • Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės;
 • Nusikaltimai, nusikalstami neramumai; gaujų siautėjimas;
 • Karinė ataka, maištas, sukilimas,
 • Masinis žmonių antplūdis (sirgaliai, pabėgėliai);
 • Žmonių grobimas, įkaitų paėmimas;
 • Streikai;
 • Sabotažas, diversija;
 • Teroristiniai išpuoliai (ginklai/sprogmenys, cheminiai, radiologiniai, biologiniai);
 • Kibernetinės atakos.

Įvykis vadinamas ekstremaliuoju įvykiu tuomet, kai jis atitinka, pasiekia ar viršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus kriterijus,  t.y įvykio mastą, padarinius ar faktą apibūdinančius dydžius arba aplinkybes. Kasmet Lietuvoje užfiksuojama apie 400 ekstremaliųjų įvykių.

Įvykis nuo ekstremaliojo įvykio skiriasi padarytu poveikiu žmonėms, turtui, aplinkai. Todėl ekstremaliaisiais įvykiais vadinami įvykiai, kurie padarė tam tikrą neigiamą poveikį žmonėms, turtui, aplinkai ar socialinėms gyventojų sąlygoms. Pavyzdžiui, užfiksuotas uraganas (vėjas, kurio greitis pasiekia 33 m/s) ekstremaliuoju įvykiu bus laikomas tik tada, jeigu sukels 3 žmonių žūtį arba sutrikdys 6 žmonių sveikatą arba daugiau kaip 24 valandoms nutrauks energetikos, komunalinių, ryšių paslaugų teikimą, Nacionalinio radijo ar televizijos transliavimą, sukels kultūros vertybės praradimo grėsmę ir pan.

Ekstremaliųjų įvykių kriterijus atitinka tokie įvykiai, dėl kurių :

 • Nukentėjo žmonės ( žuvo, buvo sužaloti, susirgo, apsinuodijo);
 • Kilo pavojus ne mažiau kaip 100 žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai ( teroro akto, sprogimo grėsmė);
 • Sutriko gyventojų socialinės sąlygos:
  • neplanuotai, pakankamai ilgam laikui nutrūko kelių, geležinkelių, oro, vandens transporto eismas;
  • daugiau negu parą ketvirtadaliui savivaldybės gyventojų nutrūko elektros energijos,  gamtinių dujų, geriamojo vandens tiekimas, šilumos tiekimas šildymo sezono metu ar  nuotekų šalinimas;
  • keletą valandų šimtui tūkstančių gyventojų neveikė telefono ryšio tinklas, internetas, nutrūksta Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos transliavimas;
  • kai daugiau kaip 1 valandą sutriko pagalbos skambučių priėmimas, ir dėl to nebuvo galima iškviesti pagalbos tarnybos ;
  • dėl pastato sugriuvimo neatidėliotinai reikėjo suteikti gyvenamąją vietą daugiau kaip 10 žmonių.
 • Padarytas poveikis aplinkai: miškams, vandens telkiniams, orui, Žemės paviršiui ir (ar) gilesniems jos sluoksniams, gyvūnams, žemės ūkio ar kitiems laukiniams augalams, saugomoms teritorijoms (draustiniams, regioniniams ir nacionaliniams parkams, rezervatams), kultūros vertybėms;
 • Kyla pavojus nekilnojamajai kultūros vertybei, pavojingajam ar valstybinės reikšmės objektui;
 • Kyla pavojus valstybės saugumui:
  • užsienio valstybės karinių vienetų skaičiaus pasienio teritorijose padidėjimas, veiksmų suaktyvėjimas, karinės galios demonstravimas prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos;
  • nesankcionuotas užsienio valstybės ginkluotųjų pajėgų Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimas;
  • asmenų ar asmenų grupių neteisėti ir (ar) ginkluoti veiksmai, nukreipti prieš valstybės suverenitetą, konstitucinę santvarką;
  • pasienio sargybos, valstybės sienos apsaugos objekto apšaudymas ar užpuolimas.

Ekstremaliaisiais įvykiais laikomi ir kiti įvykiai:

 • masinis užsieniečių antplūdis į Lietuvos teritoriją, kai Lietuvos Respublikos valstybės siena kertama nenustatytose vietose, nenustatytu laiku ar nenustatyta tvarka, vienos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos užkardos veikimo teritorijoje;
 • riaušės laisvės atėmimo vietoje ar grupinis pasipriešinimas laisvės atėmimo vietos administracijai, kai vyksta pogromai, padegimai, įkaitų grobimai ir kitokie tyčiniai veiksmai, taip pat laisvės atėmimo vietoje laikomų asmenų pabėgimas, įkaitų paėmimas ar kitokie tyčiniai veiksmai, šiurkščiai pažeidžiantys laisvės atėmimo vietų vidaus tvarką;
 • įvykis, keliantis pavojų užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms Lietuvos Respublikoje;
 • nustatytas paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis20ar radionuklidais užterštas objektas;
 • pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio (preparato) patekimas į gyvenamąją aplinką, kai viršijama paros didžiausia leidžiama koncentracija;
 • įtartinas radinys – vokas, paketas, balionas, konteineris ar indas su pavojinga chemine medžiaga ir (ar) mišiniu (preparatu) arba neaiškios kilmės (nenustatyta) medžiaga;
 • grasinimas įvykdyti teroro aktą;
 • pastato (statinio arba jo konstrukcijos), kai užstatoma didesnė nei 5 000 kv. m teritorija arba kai jame vienu metu gali būti 50 ar daugiau žmonių, visiškas ar dalinis sugriovimas;

Ekstremaliųjų įvykių kriterijai pateikti LRV 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317 patvirtintos Pranešimo ir keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją ar krizę tvarkos aprašo 2 priede

Lietuvoje paskelbtos ekstremaliosios situacijos

2006 m. gegužės 5 d. dėl gaisro Kuršių nerijoje Neringos savivaldybėje buvo paskelbta ekstremali padėtis.

2006 m. rugpjūčio 4 d.  dėl stichinės sausros paskelbta krašto ekstremalioji situacija žemės ūkyje.

2008 m. birželio 10  d. dėl gaisro Degesynės durpyne, Rokiškio raj. savivaldybėje Juodupės seniūnijoje paskelbta ekstremali situacija.

2009 m. sausio 7 d. dėl iškritusio sniego ir pūgos Telšių rajone paskelbta ekstremali situacija.

2009 m. kovo 31 d. dėl išsiliejusio dyzelino Sodelių km. ir Vyžuonos upelio užteršimo grėsmės Rokiškio raj. savivaldybės Juodupės sen. paskelbta ekstremalioji situacija (atšaukta 2009-04-27).

2009 m. spalio 24 d. dėl Širvintų rajone, Graužių miške, sprogusio magistralinio dujotiekio, Širvintų savivaldybėje buvo paskelbta ekstremali situacija ( atšaukta 2009-10-24).

2010 m. kovo 22 d. dėl potvynio Kauno raj. paskelbta ekstremalioji situacija.

2010 m. rugsėjo 28 d. dėl padėties šilumos ūkyje, Ukmergės raj. savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija ( atšaukta 2013-10-02).

2010 m. gruodžio 28 d. dėl naftos produktotiekio Ilgstė–Biržai–Ventspilis avarijos, Juodupės sen., Rokiškio saviv., Bryzgių k. ir išsiliejusio dyzelino, Rokiškio raj. savivaldybėje Juodupės seniūnijoje paskelbta ekstremalioji situacija (atšaukta 2011 m. sausio 13 d ).

2011 m. sausio 25 d. – kovo 30 d. savivaldybės lygio ekstremalioji situacija buvo paskelbta Pagėgių savivaldybėje, vasario 17 d. – balandžio 22 d. Šilutės rajono savivaldybėje. Šios ekstremaliosios situacijos buvo gamtinio pobūdžio, jas nulėmė pavasario potvynis Nemuno žemupyje, kuris užliejo kelius ir gyvenamąsias vietoves.

2011 m. birželio 1 d., nustačius klasikinio kiaulių maro protrūkį, savivaldybės lygio ekstremalioji situacija paskelbta Jonavos rajono savivaldybėje. Siekiant likviduoti ligos židinį buvo priverstinai sunaikintos visos veikiančiuose kiaulių kompleksuose augintos kiaulės (sunaikinta 39 140 kiaulių). Imonėse taip pat sunaikinti pašarai, pašariniai priedai, veterinariniai vaistai ir atlikta įmonių dezinfekcija. 2011 m. rugpjūčio 19 d. ekstremalioji situacija buvo atšaukta.

2011 m. birželio 6–10 d. savivaldybės lygio ekstremalioji situacija paskelbta Šilutės rajono savivaldybėje kilus gaisrui Traksėdžių durpyne. Durpių degimas buvo išplitęs apie 100 hektarų plote (durpyno plotas apie 1 500 ha). Atskirais židiniais degė 19 durpių rietuvių (1 rietuvė – 500 m3). Atšaukta 2011-07-12

2011 m. gegužės 9 d. pirmą kartą Lietuvoje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, sutrikus medicininių atliekų tvarkymo ir naikinimo sistemai. Kadangi šalyje nebuvo įmonės, kuri turėjo teisę deginti medicinines atliekas, šių atliekų susikaupė per 119 tonų. Jų saugojimo vietos grėsė tapti epidemijos židiniais ir kėlė pavojų šalies gyventojams. Vyriausybė 2011 m. rugpjūčio 22 d. atšaukė ekstremaliąją situaciją. ,

I am text bloco.

2012 m. sausio 26–31 d. Kelmės rajone  paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Tytuvėnų seniūnijoje dėl gaisro Šventos mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje.

2013 m. sausio 3 d. dėl potvynio Šilutės rajono Šilutės rajono savivaldybės Usėnų, Juknaičių, Šilutės, Rusnės, Saugų ir Kintų seniūnijų teritorijose. (Atšaukta 2013 m. balandžio 9 d.)

2013 m. sausio 9 d. Pagėgių savivaldybėje dėl didėjančios ledų sangrūdos ir šąlančio potvynio vandens buvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.

2014 m. sausio 29 d. dėl afrikinio kiaulių maro židinių buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Alytaus, Lazdijų, Varėnos, Šalčininkų, Trakų rajonų savivaldybėse ir Druskininkų savivaldybėje. 2016 m. gruodžio 7 d. valstybės lygio ekstremalioji situacija atšaukta.

2014 m. balandžio 25 d. Neringos savivaldybėje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija kilus gaisrui Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Užgesinus gaisrą, ekstremalioji situacija atšaukta 2014 m. balandžio 30 d.

2014 m. dėl afrikinio kiaulių maro savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos buvo paskelbtos 4 savivaldybėse: 2014 m. liepos 24 d. Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje, 2014 m. rugpjūčio 7 d. – Utenos rajono savivaldybėje Tauragnų ir Saldutiškio seniūnijų teritorijose (atšaukta 2015 m. vasario 12 d.), 2014 m. rugpjūčio 23 d. – Rokiškio rajono savivaldybėje Kriaunų ir Jūžintų seniūnijų teritorijose (atšaukta 2014 m. spalio 10 d.) ir  2014 m. gruodžio 22 d. – Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

2014 m. rugpjūčio 1 d. Trakų rajono savivaldybės Lentvario miesto seniūnijos teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija įvykus buitinių nuotekų kanalizacijos  vamzdyno avarijai Geležinkelio gatvėje Lentvario mieste. Likvidavus avariją, ekstremalioji situacija atšaukta  2014 m. lapkričio 20 d.

2014 m. gruodžio 18 d. Mažeikių rajono savivaldybėje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Sedos mieste, kai sugedus Sedos malūno užtvankos vandens lygio reguliavimo įrangai, pakilęs vanduo apsėmė drenažo žiotis ir pradėjo semti gyvenamuosius namus. Suremontavus įrangą ir kritus vandens lygiui, ekstremalioji situacija Sedos mieste atšaukta 2015 m. sausio 21 d.

2015 m. kovo 12 d. Kauno rajone paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija, kai Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje nuo pamatų nuslinko apie 11 m atraminės sienos (tvoros) ruožas ir kilo pavojus bažnyčios pastato konstrukcijoms. Situacija tęsėsi daugiau kaip 8 mėnesius. 2015 m. lapkričio 18 d. ekstremalioji situacija buvo atšaukta, kai buvo atlikti preliminarūs situacijos stabilizavimo darbai.

2015 m. liepos 9 d.  Kalvarijos savivaldybėje  buvo paskelbta ekstremalioji situacija dėl stichinės sausros. Situacija truko savaitę.

2015 m. rugpjūčio 12 d. paskelbta ekstremalioji situacija Kauno rajono. Domeikavos seniūnijoje Eigirgalos kaime esančios įmonės teritorijoje, kur  chemikalų sandėlyje buvo netinkamai saugomas didelis kiekis (apie 210 tonų) pavojingų atliekų (atšaukta 2016 vasario 8 d.).

2016 m. liepos 18 d. Panevėžio rajone paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl gaisro Piniavos k. mokykloje-darželyje. Ji atšaukta rugpjūčio 30 d., užbaigus pastato atstatymo bei remonto darbus ir pripažinus jį tinkamu naudoti pagal paskirtį.

2016 m. liepos 28 d. dėl birželio 17 d. škvalo padarinių Druskininkų savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija. Atšaukta 2017 m. sausio 18 d.

2016 m. rugpjūčio 9 d. dėl birželio 17 d.  škvalo padarinių Alytaus rajono savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija.

2016 m. spalio  5 d. Radviliškio rajono savivaldybėje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl medienos granulių įmonėje „Gairelita” kilusio gaisro. Ekstremalioji situacija atšaukta 2016-11-25.

2016 m. spalio 17 d. Pakruojo rajono savivaldybė  paskelbė ekstremaliąją situaciją dėl Lygumų seniūnijoje esančio Petraičių tvenkinio būklės (gaisro gesinimo metu užterštas vanduo). Atstačius tvenkinio vandens kokybę, 2016 m. gruodžio 2 d. ekstremalioji situacija atšaukta.

2016 m. gruodžio 23 d. Vilniuje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl Upės g. įvykusios nuotekų kanalizacijos avarijos, kurios metu buvo nutraukti du magistraliniai nuotekų vamzdžiai. 2016 m. gruodžio 28 d. ekstremalioji situacija atšaukta.

2017 m. kovo 10 d. dėl legioneliozės protrūkio trijuose daugiabučiuose namuose paskelbta ekstremalioji situacija Vilniaus mieste (atšaukta 2017 m. gegužės 10 d.).

2017 m. birželio 29 d. paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dalyje Vilniaus miesto savivaldybės, kilus pavojui nekilnojamajai kultūros vertybei – Gedimino kalnui. Nuo 2017 m. gruodžio 30 d. ekstremaliosios situacijos likvidavimas koordinuojamas valstybės lygiu.

2017 liepos 12 d. Širvintų rajone dėl gausios liūties sukeltų padarinių (be elektros energijos likusių sveikatos įstaigų ir nepravažiuojamai nuplautų kelių) buvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Atšaukta 2017-12-06.

2017 m. liepos 12 d. dėl UAB „Beržų kompleksas“ komerciniame kiaulių ūkyje Šilų kaime, Šilų sen., Jonavos r., nustatyto afrikinio kiaulių maro,  Jonavos rajone paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.

2017 m. rugpjūčio 4 d. Šalčininkų rajone paskelbta ekstremalioji situacija dėl afrikinio kiaulių maro židinio Akmenynės seniūnijoje,  Slabados k. Atšaukta 2017-10-26.

2017 m. rugsėjo 20 d. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija dėl iškritusių lietaus kritulių kiekio viršijantį vidutinį daugiametį mėnesio kritulių kiekį.

2017 m. rugsėjo mėnesį 13 šalies savivaldybių savo  teritorijose paskelbė savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl gausių liūčių sukeltos žemės ūkio augalų žūties: Rokiškio (09-19), Panevėžio rajono (09-20), Šilutės (09-20), Kupiškio (09-21), Pasvalio (09-22), Kretingos (09-22), Švenčionių (09-25), Pagėgių (09-26, atšaukta 2018-03-13), Jonavos (09-26), Ukmergės (09-26), Utenos rajone (išskyrus Utenos miesto seniūniją) (09-27), Širvintų (09-27), Tauragės (09-28).

2017 m. spalio 3 d. dėl liūčių padarytų nuostolių žemdirbiams paskelbta ekstremalioji situacija Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus Gargždų seniūniją. 

2017 m. spalio 3 d. Zarasų, Jurbarko bei  Ignalinos rajonuose paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl augalų žūties žemės ūkyje.

2017 m. spalio 4 d.  Molėtų, Telšių bei Akmenės rajonuose paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl augalų žūties žemės ūkyje.

2017 m. spalio 4 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl meteorologinių reiškinių ( gausių liūčių) padarytos žalos žemės ūkio sektoriui. Atšaukta 2018 m. gegužės 2 d.

2017 m. spalio 18 d. Panevėžio rajono Paįstrio, Naujamiesčio ir Krekenavos seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija dėl ardomo Panevėžio miesto valymo įrengimų dumblo aikštelės Papušių kaime pylimo pado ir dumblo patekimo į upę grėsmės.

2017 m. gruodžio 18 d. dėl daugiau kaip 6 mėnesius Vilniaus mieste trukusios  savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus piliavietės teritorijoje dėl Gedimino kalno nuošliaužų pavojaus Aukštutinės pilies liekanoms.

2018 m. sausio 31 d. dėl potvynio nutrūkus  kelių transporto priemonių eismui krašto kelyjeŠilutės rajono savivaldybės Usėnų, Juknaičių, Šilutės, Rusnės, Saugų, Kintų seniūnijų teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Atšaukta 2018- 04-17.

2018 m. kovo 19 d. Pagėgių savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija dėl užsitęsusio potvynio. Atšaukta 2018-03-28.

2018 m. kovo 22 d.  Palangoje dėl nuplauto paplūdimių smėlio ir grėsmės pažeistam apsauginiam kopagūbriui, centrinio paplūdimio ruože nuo Palangos tilto iki Rąžės upės žiočių paskelbta ekstremalioji situacija. 2018 m. liepos 21 d. atšaukta.

2018 m. gegužės 16 d. Neringos savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija dėl į Kuršių marių krantą išmestų nugaišusių žuvų. 2018 m. gegužės 21 d. atšaukta.

2018 m. gegužės 17 d. Šilutės miesto teritorijoje (850 kv. m plote), esančioje Tulpių g. 14 iki Šyšos upės paskelbta ekstremalioji situacija dėl Šyšos upės taršos naftos produktais.  2019 m. sausio 14 d. atšaukta.

2018 birželio 18 d. dėl afrikinio kiaulių maro židinio paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Mažeikių savivaldybės, Mažeikių apylinkės  seniūnijoje, Purvėnų km.  2019 m. sausio 29 d. atšaukta.

2018 birželio 18 d. dėl afrikinio kiaulių maro židinio paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Kėdainių rajono savivaldybės Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto seniūnijose. 2018 m. rugsėjo 21 d. atšaukta.

2018 m. birželio 26 d. Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl afrikinio kiaulių maro židinių. ( 2019-02-13 atšaukta)

2018 m. birželio mėnesį savivaldybės savo  teritorijose paskelbė savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl sausros aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu: Kalvarijos (06-11), Alytaus rajono (06-12), Marijampolės (06-13), Varėnos (06-13), Lazdijų (06-14), Šakių (06-18), Šilutės (06-19), Druskininkų (06-21), Rokiškio (06-25), Telšių (06-25), Šalčininkų (06-26), Jurbarko (06-27), Kretingos (06-28), Akmenės (06-28), Kazlų Rūdos (06-28), Jonavos (06-29), Mažeikių (06-29).

2018 m. liepos 4 d. Joniškio rajono savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija dėl stichinės sausros padarytos žalos žemės ūkio ir kitiems augalams.

2018 m. liepos 4 d. dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje. 2018 m. gruodžio 4 d. atšaukta.

2018 m. liepos 12 d.  Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje dėl afrikinio kiaulių maro nustatymo kiaulių ūkyje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.

2018 m. rugsėjo 24 d. dėl nepilnai išvalytų nuotekų patekimo į Nevėžio upę, nuo 2018-09-24 d. paskelbta Kėdainių rajono savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.

2018 m. lapkričio 02 d. Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Krekenavos ir Naujamiesčio seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija dėl gręsiančios apsauginio pylimo griūties. 2019 m. liepos 17 d. atšaukta.

2019 m. vasario 18 d. Šilutės rajono savivaldybės Usėnų, Juknaičių, Šilutės, Rusnės, Saugų, Kintų
seniūnijų teritorijose dėl potvynio paskelbta ekstremalioji situacija. 2019 m. kovo 22 d. atšaukta. 

2019 m. gegužės 2 d.  Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Krekenavos ir Naujamiesčio seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija (dėl gresiančios apsauginio pylimo griūties). 2019 m. liepos 17 d. atšaukta.

2019 m. gegužės 24 d. Varėnos rajono savivaldybėje dėl sausros, sukėlusios žemės ūkio augalų žūtį, paskelbta ekstremalioji situacija.

2019 m. birželio 4 d. Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Būdviečio sen., Aštriosios Kirsnos k., Žvejų g. 6, paskelbta ekstremalioji situacija dėl padarinių likvidavimo, susidariusių nutekėjus dujoms ir įvykus sprogimui viename daugiabučio gyvenamojo namo bute bei dalinio pastato konstrukcijų pažeidimo. 2019 m. rugsėjo 18 d. atšaukta.

2019 m. birželio 17 d. Prienų rajono savivaldybėje dėl sausros padarinių žemės ūkyje paskelbta ekstremalioji situacija.

2019 m. birželio 18 d. dėl nustatytų afrikinio kiaulių maro atvejų paskelbtos savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos Joniškio rajono savivaldybėje ir Šiaulių rajono savivaldybės Bubių, Kužių, Gruzdžių, Raudėnų, Šiaulių kaimiškoje seniūnijose.

2019 m. birželio 18 d. Trakų rajono savivaldybėje dėl sausros padarinių žemės ūkyje paskelbta ekstremalioji situacija.

2019 m. birželio 28 d. Rokiškio rajono ir Elektrėnų savivaldybėse dėl sausros, sukėlusios žemės ūkio augalų žūtį, paskelbta ekstremalioji situacija.

2019 m. birželio 28 d. Šilutės rajono savivaldybės  Šilutės ir Kintų seniūnijų teritorijose paskelbta ekstremalioji situacija dėl gaisro Traksėdžių km., Aukštumalės durpyne.

2019 m. liepos 3 d. Šakių rajono savivaldybėje dėl sausros padarinių žemės ūkyje paskelbta ekstremalioji situacija.

2019 m. liepos 3 d. dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje. 2020 m. vasario 26 d. atšaukta.

2019 m. spalio 16 d. dėl gaisro įmonės „Ekologistika” sukelto  aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. 2020 m. balandžio 16 d. atšaukta.

2019 m. spalio 18 d. dėl gaisro įmonės „Ekologistika” sukelto  aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. 2023 m. spalio  25 d. atšaukta.

2020 m. vasario 26 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės. (Atšaukta 2022 -05-01)

Nuo 2020-02-11  dėl gripo ligos protrūkio, „kaip COVID-19 plitimo prevencijos”, 22 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija: Kauno m., Zarasų r., Tauragės r., Šiaulių m., Panevėžio m., Visagino sav., Molėtų r., Marijampolės sav., Jurbarko r., Anykščių r., Pakruojo r., Vilkaviškio r., Kazlų rūdos sav., Šakių r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Kalvarijos sav., Kretingos r., Klaipėdos r., Skuodo r., Ignalinos r.

2020 m. liepos 29 d. dėl afrikinio kiaulių maro židinio Plungės r., Platelių sen., Visvainių k.. paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Babrungo, Paukštaičių sen. teritorijose. (2021-09-07 atšaukta)

2020 m. spalio 13 d. Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje, paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija dėl pastato, esančio Klaipėdos g. 164, Panevėžyje, griūties. (2021-03-25 atšaukta)

2020 m. lapkričio 30 d. Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija dėl ypač pavojingos gyvūnų (išskyrus paukščius ir žuvis) užkrečiamos ligos SARS-CoV-2 (COVID-19) Jonavos rajono bendrovės „Danmink“ audinių ūkyje. (Atšaukta 2021-01-29)

2020 m. gruodžio 31 d. Radviliškio rajono savivaldybės  teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija dėl ypač pavojingos gyvūnų (išskyrus paukščius ir žuvis) užkrečiamos ligos SARS-CoV-2 (COVID-19) audinių ūkyje. (2021-02-26 atšaukta)

2021 m. sausio 27 d. Kaišiadorių rajono savivaldybėje dėl labai smarkaus snygio  paskelbta ekstremalioji situacija. (2020-02-05 atšaukta)

2021 m. sausio 27 d.  Visagino savivaldybėje dėl labai smarkaus snygio nutrūkus kelių transporto priemonių eismui rajoniniuose keliuose ir mieste, pskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. (2020-02-01 atšaukta)

2021 m. kovo 2 d. Kretingos rajono savivaldybės Salantų miesto seniūnijos teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl teršalų (naftos produktų) išsiliejimo į tvenkinį Salantų miestelyje. (2021-09-02 atšaukta)

2021 m. balandžio 04 d. Vilniaus rajono savivaldybėje dėl ypač pavojingos paukščių užkrečiamos ligos paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. (2021-07-19 atšaukta)

2021 m. balandžio 14 d. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje dėl ypač pavojingos gyvūnų užkrečiamos ligos SARS-CoV-2 (COVID-19) audinių ūkyje, paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. (Atšaukta 2022-08-27)

2021 m. gegužės 17  d. Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje dėl neveikiančio vandens bokšto, esančio Aldonos g. 12A, pavojingai byrančių betoninių pastato konstrukcijų, paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. (2021-11-11 atšaukta)

2021 m. liepos 2 d. Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija įvykus masiniam užsieniečių antplūdžiui (per Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės užkardą į Lietuvos teritoriją patekus daugiau kaip 30 nelegalų). ( 2021-11-15 atšaukta)

2021 m. liepos 2 d. dėl masinio užsieniečių antplūdžio per Baltarusijos – Lietuvos sieną, šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija

2021 m. spalio 25 d. Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl afrikinio kiaulių maro (atšaukta 2022-02-14)

2021 m. liepos 2 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio.

Nuo 2021 m. lapkričio 10 d. iki 2022 sausio 15 d. visame pasienio ruože prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Baltarusijos Respublika ir 5 kilometrus į valstybės gilumą nuo pasienio ruožo; užsieniečių apgyvendinimo vietose ir 200 metrų aplink jas įvesta NEPAPRASTOJI PADĖTIS.

2022 vasario 24 d. – 2022 m. kovo 10 d.; 2022 m. kovo 10 d. – 2022 m. kovo 21 d.; 2022 m. kovo 22 d. – 2022 m. birželio 29 d.; 2022 m. birželio 30 d. – 2022 m. rugsėjo 15 d. dėl Rusijos Federacijos veiksmų, kurie kelia grėsmę pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įvesta nepaprastoji padėtis.

2022 m. birželio 22 d. askelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Kėdainių rajono savivaldybėje dėl  Šlapaberžės km. Kėdainių rajone, gyvenamojo namo rūsyje išsiliejusio krosninio kuro. (atšaukta 2022-09-12)

2022 m. birželio 23 d. paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Pakruojo rajono savivaldybėje  dėl potvynį sukėlusio stichinio meteorologinio reiškinio – ilgo lietingo laikotarpio.( atšaukta 2022-08-29)

2022 m. liepos 22 d. paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Molėtų rajono savivaldybės Giedraičių, Dubingių seniūnijų teritorijose dėl afrikinio kiaulių maro protrūkio kiaulių ūkyje, Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl.

2022 m. rugpjūčio 2 d. Panevėžio m. savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl užtvankos šliuzo lūžio.

2022 m. rugpjūčio 3 d. dėl stichinio meteorologinio reiškinio – ilgo lietingo laikotarpio paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje. ( atšaukta 2022-09-16)

2022 m. rugpjūčio 10 d.  Jurbarko r. savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl nustatyto afrikinio kiaulių maro židinio.

2022 m. rugpjūčio 23 d.  Šakių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl nustatyto afrikinio kiaulių maro židinio.

2022 m. rugsėjo 1 d. Elektrėnų savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinio meteorologinio reiškinio – ilgo lietingo laikotarpio.

2022 m. rugsėjo 7 d. Utenos rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinio meteorologinio reiškinio – ilgo lietingo laikotarpio. ( atšaukta 2022-11-16)

2022 m. rugsėjo 16 d. – gruodžio 16 d. , 2022 m. gruodžio 17 d. – 2023 m. kovo 16 d. dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos vykdomos agresyvios politikos ir grėsmės pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams  įvesta nepaprastoji padėtis visame pasienio ruože prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, visame pasienio ruože prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi ir  pasienio kontrolės punktuose, esančiuose ne pasienio ruožo teritorijoje.

2022 m. spalio 21 d.  Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl ekstremaliosios situacijos šilumos energijos gamybos ir šilumos tiekimo srityje. ( Atšaukta 2023-04-25)

TĘSIASI ŠIOS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS:

2017 m. gruodžio 18 d. dėl daugiau kaip 6 mėnesius Vilniaus mieste trukusios  savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus piliavietės teritorijoje dėl Gedimino kalno nuošliaužų pavojaus Aukštutinės pilies liekanoms.

2021 m. liepos 2 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio.

2022 m. rugsėjo 16 d. – gruodžio 16 d. , 2022 m. gruodžio 17 d. – 2023 m. kovo 16 d. , 2023 m. kovo 17 d. – 2023 m. gegužės 2 d. dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos vykdomos agresyvios politikos ir grėsmės pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams  įvesta nepaprastoji padėtis visame pasienio ruože prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, visame pasienio ruože prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi ir  pasienio kontrolės punktuose, esančiuose ne pasienio ruožo teritorijoje.

2023 metai

2023 m. sausio 16 d. Elektrėnų savivaldybėje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl kilusio pavojaus saugomai teritorijai (Ilgio ornitologiniam draustiniui) Ilgių ežere. ( 2023 m. vasario 9 d. atšaukta)

2023 m. kovo 30 d. Zarasų rajono savivaldybės  Antalieptės ir Dusetų seniūnijų teritorijose paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija dėl gresiančio potvynio ir vieno generatoriaus gedimo Antalieptės hidroelektrinėje. (2023-04-12 atšaukta)

2023 m. birželio 9 d. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje  paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių žemės ūkio augalų žūtį. (atšaukta)

2023 m. birželio 14 d. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje  paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių žemės ūkio augalų žūtį. (atšaukta 2023-07-14)

2023 m. birželio 14 d. Šakių rajono savivaldybės teritorijoje  paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių žemės ūkio augalų žūtį. (atšaukta)

2023 m. birželio 14 d. Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje  paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių žemės ūkio augalų žūtį. (atšaukta)

2023 m. birželio 14 d. Telšių rajono savivaldybės teritorijoje  paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių žemės ūkio augalų žūtį. (atšaukta)

2023 m. birželio 15 d. Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje  paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių žemės ūkio augalų žūtį. (atšaukta)

2023 m. birželio 16 d. Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje  paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių žemės ūkio augalų žūtį. (atšaukta)

2023 m. birželio 19 d. Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje  paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių žemės ūkio augalų žūtį. ( atšaukta 2023-07-27).

2023 m. birželio 20 d. Biržų rajono savivaldybės teritorijoje  paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių žemės ūkio augalų žūtį. (atšaukta)

2023 m. birželio 23 d. Utenos rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių žemės ūkio augalų žūtį.

2023 m. birželio 26 d. Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių žemės ūkio augalų žūtį.

2023 m. liepos 5 d. Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinio meteorologinio reiškinio – sausros augalų vegetacijos laikotarpiu. (atšaukta 2023-07-31)

2023 m. liepos 13 d. Pakruojo rajono Linkuvos ir Pakruojo seniūnijų teritorijose paskelbta  savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl pavojaus žmogaus gyvybei, sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai – vandens trūkumo gyventojų šuliniuose ir gręžiniuose.

2023 m. rugpjūčio 7 d. Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta  savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinio meteorologinio reiškinio – labai smarkios audros (pavojingų meteorologinių reiškinių komplekso: perkūnijos ir smarkaus lietaus, ir (ar) škvalo, ir (ar) krušos).

2023 m. rugpjūčio 8 d. Panevėžio rajone, Panevėžio, Vadoklių, Ramygalos, Upytės, Naujamiesčio ir Smilgių seniūnijose paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių žemės ūkio augalų žūtį ir pavojų žmogaus sveikatai ar turtui.

2023 m. rugpjūčio 10 d. paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Širvintų r., savivaldybės Čiobiškio, Gelvonų, Kernavės, Musninkų seniūnijose ir Širvintų seniūnijos Vindeikių, Vebronių ir Prienų kaimuose dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių pavojų žmogaus sveikatai ar turtui, žemės ūkio augalų žūtį.

2023 m. rugpjūčio 10 d. paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Ukmergės rajono savivaldybės Pabaisko, Veprių, Siesikų ir Deltuvos seniūnijose dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių pavojų žmogaus sveikatai ar turtui, žemės ūkio augalų žūtį

2023m. rugsėjo 26 d. Kazlų Rūdos savivaldybėje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dalyje Kazlų Rūdos savivaldybės, Kazlų Rūdos seniūnijos, Kajackiškės k. esančioje Pilvės-Vabalkšnės vandens tvenkinio ir Pilvės žemupio teritorijoje dėl įvykio, kurio padarytas poveikis aplinkai ir sukėlusio neįprastą žuvų gaišimą 1 ha plote.

2023m. lapkričio 8 d. paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Kretingos rajono savivaldybės Kretingos miesto ir Kretingos seniūnijų teritorijose dėl nuotekų, srutų, kitų teršalų patekimo į vandens telkinį, kai daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai  (atšaukta2023-11-17)

2023m. lapkričio 11 d.  paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės seniūnijos teritorijose dėl stichinio hidrologinio reiškinio, kai kyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai ar turtui.

Nuo 2017 m. gruodžio 18 d. tęsiasi dėl daugiau kaip 6 mėnesius Vilniaus mieste trukusios  savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus piliavietės teritorijoje dėl Gedimino kalno nuošliaužų pavojaus Aukštutinės pilies liekanoms.

Nuo 2021 m. liepos 2 d. tęsiasi paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio.

2024 m. sausio 2 d. Vilniaus mieste paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija adresu Viršuliškių g., Vilniuje, dėl gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiško ar dalinio sugriovimo, kai neatidėliotinai reikia suteikti gyvenamąją vietą žmonėms.

2024 m. sausio 23 d. Panevėžyje  paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situaciją adresu Nemuno g. 14 dėl gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiško ar dalinio sugriovimo, kai neatidėliotinai reikia suteikti gyvenamąją vietą žmonėms.

2024 m. sausio 25 d. Tauragės mieste paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl nuošliaužos, kai kyla pavojus žmonėms ir turtui.

2024 m. sausio 26 d. Šilutės rajono savivaldybės Juknaičių, Rusnės, Kintų, Šilutės, Saugų ir Usėnų teritorijose paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl labai aukšto vandens lygio, potvynio.

2024 m. vasario 5 d.  paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Pagėgių savivaldybės Pagėgių, Stoniškių, Vilkyškių ir Lumpėnų seniūnijų teritorijose dėl gamtinio įvykio, kai kyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai – labai aukšto vandens lygio, potvynio ir kelių transporto priemonių eismo nutraukimo rajoniniuose keliuose, jeigu nėra apylankos ar galimybės ją įrengti ( nuplauto kelio ruožo).

2024 m. vasario 19 d. Kupiškio miesto teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl  gamtinių, techninių, ekologinių ar socialinių įvykių, kai kyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai ar turtui.

2024 m. birželio 21 d.  Šiaulių rajono savivaldybės Gruzdžių, Šakynos, Kuršėnų kaimiškosios ir Kužių seniūnijose dėl šalnos aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu buvo paskelbta Šiaulių rajono savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.

Turite klausimų?

Klauskite, siūlykite temą, pasidalinkite aktualiomis fotografijomis.

Ieškote kam patikėti savo įmonės civilinę ir priešgaisrinę saugą?

Skambinkite arba rašykite el. laišką ir mes pateiksime jums savo pasiūlymą! Siūlome tik realius mokymus!

potvynis