Ekstremalių situacijų parengties mokymai

mokymas

Ekstremalių situacijų parengties mokymai – tai veikla, kuria siekiama asmenims suteikti reikiamų civilinės saugos žinių ir gebėjimų, gilinti krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų profesines žinias, tobulinti įgūdžius ir gebėjimus pasirengti ir veiksmingai organizuoti krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą.

Mokymo tikslai yra:

 • stiprinti civilinės saugos sistemos parengtį Lietuvos Respublikoje;
 • mokyti ir rengti visuomenę, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms;
 • skatinti visuomenės pasitikėjimą krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos veikla.

Jeigu Jūs manote, kad išsilavinimas pernelyg brangus, išbandykite, kiek kainuoja                     nemokšiškumas. (Derek Bok)

Ekstemaliųjų situacijų valdymo kompetencija

Ekstremaliųjų situacijų valdymo kompetencija susideda iš žinių, pavojų ir grėsmių supratimo, profesinės kompetencijos bei vadybinių gebėjimų:

 • artėjančių grėsmių ir jų keliamų pavojų suvokimui,
 • savalaikiam reagavimo proceso aktyvavimui,
 • greitam sprendimų priėmimui sudėtingose situacijose,
 • Išteklių ir pajėgų sutelkimui,
 • koordinuotiems veiksmams.

Kompetencija civilinės saugos srityje būtina asmenims, dirbantiems valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose, kurie pagal savo veiklos pobūdį yra atsakingi už ekstremaliųjų situacijų prevenciją, prognozavimą, valdymą bei padarinių likvidavimą:

 • ekstremalių situacijų komisijų vadovams ir nariams,
 • ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų vadovams ir nariams,
 • civilinės saugos sistemos pajėgoms priskiriamų institucijų vadovams.
delione

Žmogaus sauga mokyklose

Civilinės saugos mokymas bendrojo ugdymo mokyklose vykdomas nuo 1993 metų, kai 1992 m. gruodžio 28 d. buvo patvirtinta Civilinės saugos mokymo vidurinėse mokyklose programa.  Bėgant metams programa buvo keičiama 2003, 2005 metais. O 2012 metais  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras patvirtino Žmogaus saugos bendrąją programą. Mokyklose mokiniai buvo mokomi žmogaus saugos, kuri apėmė civilinės saugos, priešgaisrinės saugos bei saugaus eismo įgūdžių formavimą.Pagal šią programą buvo mokomi visų klasių mokiniai. Pradinėse klasėse bei 11 -12 klasėse žmogaus sauga integruojama į kitus dalykus, o 5-10 klasių mokiniams vyko atskiros žmogaus saugos pamokos.

2022 m.  švietimo mokslo ir sporto ministro įsakymu Žmogaus saugos bendroji programa nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. nebegalioja. Minimalus civilinės saugos turinys įtrauktas į naują Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą.

 

Civilinės saugos mokymas darbo vietose

Visų institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų darbuotojai turi būti mokomi civilinės saugos: kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius. Darbuotojų mokymas susideda iš:

 • Mokymo pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus patvirtintas civilinės saugos mokymo programas;
 • Mokymosi veikti pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei institucija (įstaiga, ūkio subjektas) privalo tokį planą parengti.
 • Mokymosi veikti vadovaujantis savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, jeigu institucija (ūkio subjektas, įstaiga) turi vykdyti jame nurodytas civilinės saugos užduotis.

Krizių valdymo ir civilinės saugos mokymui pagal pasirinktą temą (-as) kasmet skiriama – ne mažiau kaip 2 akademinės valandos;

Civilinės saugos mokymas yra įforminamas protokolu, kurį pasirašo institucijos, įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir asmuo, vykdęs mokymą.

Turinys bus pakeistas. Rengiamos civilinės saugos mokymo programos, į kurias yra integruotas pasirengimo karinėms ir hibridinėms grėsmėms mokymo turinys ir pagal kurias bus organizuojamas ir vykdomas krizių valdymo ir civilinės saugos mokymas darbo vietose. 

Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymo pasirenkamos temos:

 • Civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principai ir teisiniai pagrindai;
 • Ūkio subjektų, kitų įstaigų ir gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje;
 • Gamtinio, techninio, ekologinio ir socialinio pobūdžio pavojai, jų priežastys ir galimi padariniai;
 • Saugus elgesys ir veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui ūkio subjekte, kitoje įstaigoje, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;
 • Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų apsaugai;
 • Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai;
 • Gyventojų evakavimo organizavimas.

Savivaldybių administracijų darbuotojų civilinės saugos mokymo temos:

 • Civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principai ir teisiniai pagrindai;
 • Gamtinio, techninio, ekologinio ir socialinio pobūdžio pavojai, jų priežastys ir galimi padariniai;
 • Saugus elgesys ir veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;
 • Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimas ir įgyvendinimas;
 • Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės;
 • Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai;
 • Gyventojų evakavimo organizavimas;
 • Savivaldybės parengties ekstremaliosioms situacijoms organizavimas.
 • Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas.

Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo temos:

 • Civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principai ir teisiniai pagrindai;
 • Ministerijų, kitų valstybės institucijų, įstaigų kompetencija, gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje;
 • Gamtinio, techninio, ekologinio ir socialinio pobūdžio pavojai, jų priežastys ir galimi padariniai;
 • Saugus elgesys ir veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;
 • Ministerijos, kitos valstybės institucijos, įstaigos kompetencijai priskirtoje srityje galimų ekstremaliųjų situacijų prevencija;
 • Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos institucijų, įstaigų darbuotojų apsaugai;
 • Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai;
 • Gyventojų evakavimo organizavimas;
 • Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas;
 • Lietuvos parengties ekstremaliosioms situacijoms organizavimas.

Civilinės saugos specialistas

Ką turi žinoti ir gebėti civilinės saugos specialistas?

 • Žinoti civilinės saugos veiklos sritis ir civilinės saugos sistemos organizavimo ir veikimo principus;
 • Žinoti potencialiai galimus pavojus ir tikėtinus jų padarinius;
 • Žinoti gyventojų apsaugos organizavimo principus, galimybes ir būdus organizuoti gyventojų apsaugą ir pagalbą nukentėjusiems gyventojams;
 • Gebėti įvertinti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų riziką;
 • Gebėti planuoti veiksmus ekstremaliųjų situacijų atvejams, numatyti reikalingus žmogiškuosius bei materialinius išteklius;
 • Žinoti ekstremaliosios situacijos valdymo procedūras;
 • Gebėti įvertinti situaciją, nustatyti kylančias problemas bei numatyti galimus jų sprendimo būdus;
 • Gebėti dirbti komandoje, esant reikalui imtis lyderio vaidmens;
 • Gebėti dirbti kūrybiškai bei lanksčiai…

Kur mokoma civilinės saugos?

 • Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre,
 • Apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose,
 • ikimokyklinio ugdymo mokyklose,
 • bendrojo ugdymo mokyklose,
 • profesinio mokymo įstaigose,
 • kolegijose,
 • universitetuose;
 • darbo vietose.
Turite klausimų?

Klauskite, siūlykite temą, pasidalinkite aktualiomis fotografijomis.

Ieškote kam patikėti savo įmonės civilinę ir priešgaisrinę saugą?

Skambinkite arba rašykite el. laišką ir mes pateiksime jums savo pasiūlymą! Siūlome tik realius mokymus!

Išmintingas ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos. (Aeschylus)