Gyventojų evakavimas

gyventoju evakavimo punktas

Vienas iš pagrindinių gyventojų apsaugos būdų gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai – jų evakavimas.

Gyventojų evakavimas – tai  organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas. Gyventojai gali būti evakuojami  gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, taip pat įvedus karo padėtį.

Gamtinių pavojų atvejais (potvyniai, uraganai) evakavimas dažniausiai vykdomas lokaliai ir trunka neilgą laiko tarpą.  Cheminių, radiologinių avarijų atvejais, dėl sprogimų ar ginkluotų konfliktų  gali tekti evakuoti žmones ilgesniam laikotarpiui ir apgyvendinti juos kitose, ekstremaliųjų situacijų nepaveiktose vietovėse.

Evakavimas vykdomas iš vienos teritorijos į kitą, taigi ir evakavimo organizavimas vykdomas teritoriniu principu – pagal teritorijos administracinį suskirstymą. Tai nėra nei asmeninis, nei vienos institucijos reikalas.  Savivaldybės teritorijoje esanti infrastruktūra, transportas, ištekliai turi būti įtraukiami sklandžiam evakavimui užtikrinti. Ir galiausiai pats evakavimo procesas neturi būti trikdomas vienas kitam prieštaraujančiais valstybės institucijų nurodymais. Evakavimas paliečia visus.

Evakavimo procesas pareikalautų pastangų iš visų ir iš kiekvieno: institucijos turės įspėti, informuoti, evakuoti, suteikti būtinąją pagalbą. Žmonės turės sužinoti, patikėti, pasitikėti ir vykdyti nurodymus.

Kas organizuoja gyventojų evakavimą?

Gyventojų evakavimą savivaldybėse organizuoja savivaldybių administracijų direktorių sudarytos savivaldybių gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos.

Savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija organizuoja:

 • gyventojų informavimą apie evakavimą;
 • eismo reguliavimą gyventojų evakavimo maršrutuose;
 • gyventojų priėmimą, stacionarių ar laikinų gyvenamųjų patalpų laikiną suteikimą ir gyvybiškai būtinų paslaugų – gyventojų aprūpinimą maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais, pirmosios ir skubiosios medicinos pagalbos ir kitų gyvybiškai būtinų paslaugų  suteikimą;
 • gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų veiklos koordinavimą, evakuotinų gyventojų registravimą;
 • aprūpinimą transporto priemonėmis, reikalingomis gyventojams evakuoti;
 • transporto priemonių paskirstymą gyventojų surinkimo punktams, šių transporto priemonių ir (ar) pėsčiųjų kolonų palydą, apsaugą;
 • informacijos apie gyventojų evakavimą teikimą visuomenei ir su evakavimu susijusioms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms;
 • pagalbinės technikos, būtinos sklandžiam judėjimui užtikrinti (sugedusioms transporto priemonėms patraukti nuo važiuojamosios kelio dalies, kurui papildyti ar kitos), telkimą gyventojų evakavimo maršrutuose;
 • kitų gyventojams evakuoti būtinų funkcijų atlikimą savo savivaldybės teritorijoje.

Kas priima sprendimą evakuoti gyventojus?

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, arba gavę Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos siūlymą, sprendimą evakuoti gyventojus priima:

 • ūkio subjektų ar įstaigų vadovai –  kai gyventojai evakuojami ūkio subjektui (įstaigai) priklausančios teritorijos ir pastatų;
 • savivaldybės administracijos direktorius – kai gyventojai evakuojami vienos savivaldybės teritorijoje;
 • kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos (gretimos ar negretimos) savivaldybės teritoriją, – sprendimą priima savivaldybės, iš kurios teritorijos evakuojami gyventojai, administracijos direktorius, suderinęs su savivaldybės, į kurios teritoriją evakuojami gyventojai, administracijos direktoriumi ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.

Įvedus karo padėtį, gyventojų evakavimą skelbia Vyriausybė.

Sprendimai dėl gyventojų evakavimo yra privalomi vykdyti visiems gyventojams, išskyrus pareigūnus, užtikrinančius viešąją tvarką ir likviduojančius ekstremaliąją situaciją, priklausančius ginkluotosioms pajėgoms.

Savivaldybės iš anksto planuoja kaip vykdys gyventojų evakavimą.

Rengiamuose savivaldybių ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose aprašoma:

 • kas savivaldybėje ir kokia tvarka organizuoja iš ekstremaliosios situacijos židinio iškeldintiems gyventojams laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų (gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kt.) suteikimą;
 • kas ir kokia tvarka vykdo gyventojų evakavimą, priėmimą;
 • kur bus įkurti gyventojų surinkimo, tarpinių gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktai;
 • kas dirbs evakavimo punktuose;
 • kaip bus sušauktas evakavimo punktuose dirbsiantis personalas
 • galimos gyventojų evakavimo kryptys ir maršrutai;
 • gyventojams evakuoti būtinos priemonės ir materialiniai ištekliai;
 • gyventojams laikinai apgyvendinti numatyti kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės.

Evakavimo punktai

Gyventojų surinkimo punktai – tai vietos, į kurias turės susirinkti gyventojai. Ten jie bus registruojami ir laipinami į transporto priemones ir organizuotai, saugomose ir prižiūrimose transporto kolonose išvežami į saugias teritorijas. Konkrečios gyventojų surinkimo vietos savivaldybėje yra iš anksto numatytos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, tačiau nereiškia, kad visi privalės evakuotis tik per priėmimo punktus. Gyventojai, turintys galimybę evakuotis nuosavu transportu, galės tai daryti savarankiškai.

Tarpiniai gyventojų evakavimo punktai steigiami ne visada, o tik tuomet, kai gyventojai evakuojami iš cheminėmis ar radiologinėmis medžiagomis užterštos teritorijos, kai reikia patikrinti evakuojamųjų gyventojų užterštumą bei pašalinti esamą taršą ( atlikti sanitarinį švarinimą).

Tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose tikrinamas iš užterštos teritorijos atvežtų gyventojų cheminis ar radiologinis   užterštumas, jeigu reikia – atliekamas sanitarinis švarinimas, jie perlaipinami į švarias (neužterštas) transporto priemones ir  siunčiami į gyventojų priėmimo punktus.

Jeigu gyventojai evakuojami iš neužterštų teritorijų, evakuojamųjų judėjimas vyksta tiesiai į priėmimo punktus.

Gyventojų priėmimo punktai – tai vietos, į kurias turi atvykti nuosavu ar savivaldybės transportu atvykstantys  gyventojai.  Ten jie bus pasitinkami, suskirstomi į grupes ir palydimi iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų. Jose bus organizuotai teikiamos gyvybiškai būtinos paslaugos: aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, vaistais, higienos reikmenimis, švariais drabužiais. Šių ir kitų būtiniausių paslaugų teikimą, gautos humanitarinės pagalbos paskirstymą organizuos savivaldybės (į kurią evakuojami žmonės) gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija.

Paslaugos evakavimo punktuose

Gyventojų evakavimo (surinkimo, priėmimo) punktuose gyventojams teikiamos paslaugos:

 • aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu
 • aprūpinimas medikamentais
 • aprūpinimas švariais drabužiais
 • pirmosios ir skubiosios medicinos pagalba
 • psichologinė ir socialinė pagalba
 • viešosios tvarkos užtikrinimas
 • galimybė informuoti artimuosius, giminaičius apie buvimo vietą

Valstybės institucijų funkcijos evakuojant gyventojus

Kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos (gretimos ar negretimos) savivaldybės teritoriją, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas koordinuoja gyventojų evakavimą:

 • Derina savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą dėl gyventojų evakavimo iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos (gretimos ar negretimos) savivaldybės teritoriją;
 • Nurodo į negretimų savivaldybių teritorijas evakuotinų gyventojų skaičių;
 • Palaiko nuolatinį ryšį su savivaldybių, iš kurių teritorijų evakuojami gyventojai, ir savivaldybių, į kurių teritorijas evakuojami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijomis (gauna informaciją apie evakuojamus gyventojus, jų išvykimą, atvykimą, juos atvežantį transportą);
 • Teikia informaciją apie gyventojų evakavimą visuomenei ir su evakavimu susijusioms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms.
Turite klausimų?

Klauskite, siūlykite temą, pasidalinkite aktualiomis fotografijomis.

Ieškote kam patikėti savo įmonės civilinę ir priešgaisrinę saugą?

Skambinkite arba rašykite el. laišką ir mes pateiksime jums savo pasiūlymą! Siūlome tik realius mokymus!

Gyventojų evakavimas yra socialiai jautrus parengties ekstremaliosioms situacijoms sektorius, todėl pasirengimas jam – ypač svarbus.